„ АКТУЕЛНОСТИ  ВО ТРЕТМАНОТ  НА ДОЛНО- РЕСПИРАТОРНИТЕ

                           ИНФЕКЦИИ“

                    -      Стручен состанок  -

  13и 14. 06 .2014 година, Едукативен Центар  на Алкалоид, Дојран

                         Покровител: Алкалоид АД, Скопје 

                         Дневен ред

 18:00-18:10  Вовед во проблемот ,  

                 Мр. сци д-р Марија Здравеска 

18:10-18:30  Инфекции на долните дишни патишта- епидемиолошки и

                         статистички осврт  ,      Асс .д-р Сузана Арбутина

18:30-18:50  Алгоритам за третман на кашлица,

                       Мр. сци д-р Марија Здравеска

18:50-19:10  Третман на долно-респираторни инфекции,   

                 Виш науч. сор.д-р Деска Димитриевска

19:10-19:30  Дијагноза и терапија на атипични пневмонии

                 Прим. д-р Лидија Забазновска Стојанова

19:30-19:50     Дискусија 

 

Состанокот  е акредитиран од ЛКМ