„Болести предизвикани од азбест“

  18.12.2013 година, со почеток од 12 часот,

  Амфитеатар на Деканатот на Медицински Факултет    

                   Дневен ред:

12.00-12.10

Поздравен говор на  Претседателот на Македонското Респираторно Здружение -

Проф. д-р  Томе Стефановски

12.10-12.30

Приказна за азбестот- респираторно здравје и работна способност –

проф.др. Јованка Караџинска Бислимовска

12.30-12.50

Функционална дијагностика на респираторниот систем кај болестите предизвикани од азбест

Ас.др. Сашо Столески

12.50-13.10

Радиолошка дијагностика на респираторниот систем кај болестите предизвикани од азбест

Ас.др. Драган Мијакоски

13.10-13.30

Здравствени ризици при изложеност на азбест во животната средина

Проф.др. Јордан Минов

13.30-13.50

Менаџмент на малигни мезотелиом

Проф.др. Бисерка Јовковска Ќаева

13.50-14.00

Дискусија

   

Стручниот состанок  на тема  „Болести предизвикани од азбест “  во организација на Македонско Респираторно Здружение е акредитиран од  Лекарската Комора на Р.М.