Новини во дијагнозата и третманот на болестите на

белодробната циркулација

 22.12.2014 година,  со почеток во 14:00 часот,

амфитеатар на Деканатот на Медицински факултет - Скопје

Дневен ред:

 14:00 – 14:10  Вовед во проблематиката  

Мр.сци д-р Марија Здравеска

 14:10 – 14:30  Дијагностика и третман на белодробна артериска хипертензија

Д-р Арбен Реџепи

 14:30 – 14:50  Белодробна емболија: акутен и долготраен менаџмент

Мр.сци д-р Марија Здравеска

 14:50 – 15:10  Предности на новите орални антикоагуланти во долготраен третман на пациентите со белодробна емболија

Проф. Д-р Татјана Макаровска Бојаџиева

 15:10 – 15: 20  Дискусија

 Состанокот е поддржан од фармацевтската компанија Bayer д.о.о.  Љубљана, Претставништво Скопје  и е акредитиран од Лекарската комора на Македонија во рамките на програмата за континуирана медицинска едукација.