Хронична Обструктивна Белодробна Болест

      –  можеме ли да направиме повеќе?

Одбележување на „Светскиот ден на ХОББ“

19.11.2014 година, сала за предавања

 Скопски Саем во Скопје, 13.00-15.00ч

 

Дневен ред

 13:00-13:10    Значење на Светскиот ХОББ ден- не е премногу доцна!, М-р. сци. Д-р Марија Здравеска,

13:10-13:30   ХОББ-трета причина за смрт во светот, Проф. Д-р. Анѓелко Ѓорчев, Асс.д-р. Елена Јанева, д-р. Ангела Дебрешлиоска

13:30-13:45   Ризик фактори, епидемиологија и дијагноза на ХОББ во Македонија, Виш.н.с. д-р. Деска Димитриевска,

13:45-14:00   Професионални агенси во етиопатогенезата на ХОББ, Проф. д-р. Јордан Минов  

14:00- 14:15   Актуелности на ГОЛД иницијатива, Асс. д-р. Сузана Арбутина,

14:15-14:30   ИКС во терапија на ХОББ, Глаксо Смит Клајн

Состанокот е акредитиран од страна на ЛКМ