КОНГРЕСИ 

 I   Македонски пулмо-алерголошки конгрес со меѓународно учество,

     06-10 Септември, 1993, Охрид

     Претседател на организационен одбор , Проф Д-р Мирослав Димитровски

 II Конгрес на МРЗ со меѓународно учество ,

     18-21 Јуни, 1997 година, Охрид,

     Претседател на организационен одбор , Проф Д-р Томе Стефановски

 III Конгрес на МРЗ со меѓународно учество,

      15-18 Октомври, 2003 година, Охрид

      Претседател на организационен одбор , Проф Д-р Љлигоровски

 IV Конгрес на МРЗ со интернационално учество,

      27-30 Септември, 2008, Охрид

      Претседател на организационен одбор , науч сор д-р Деска Димитриевска

 V  Конгрес  на МРЗ со меѓународно учество

     26-29 Септември 2012 година, Охрид

     Претседател на организационен одбор , Проф Д-р Бисерка Ќаева