СТРУЧНИ СОСТАНОЦИ, СИМПОЗИУМИ, РАБОТИЛНИЦИ

Стратегија за справување со астма во Македонија

Одбележување на Светскиот ден на астма 2016

 03.05.2015, Скопје, Стручен симпозиум

Во пресрет на Светскиот ден на ХОБб 2015 - „Не е доцна да живееш активно“

Одбележување на Светскиот ден на ХОББ 2015

15.11.2015, Скопје, Стручен симпозиум

Синдром на препокривање на астма и ХОББ (Asthma and copd overlap syndrome-ACOS) “

 Одбележување на Светскиот ден на астма 2015

 05.05.2015, Скопје, Стручен симпозиум

 „Географска варијација на астмата во детството“

 Проф.Џошуа Ловсон , Универзитет Саскачеван, Саскатун, Канада

 29.04.2015 год  , Скопје, Тематско предавање

  Мала сала на Медицински факултет, Скопје

 „Новини во дијагнозата и третманот за болестите на белодробната циркулација“ 

   22.12.2014, Скопје, Стручен состанок

 „Хронична обструктивна белодробна болест – можеме ли да направиме повеќе“

   Одбележување на Светскиот ден на ХОББ 2014 

  19.11.2014, Скопје, Стручен состанок

 Актуелности во третманот на долно-респираторните инфекции

   13 и 14 јуни, 2014, Дојран, Стручен состанок

 Болести предизвикани од азбест“ 

   18.12.2013, Скопје, Стручен состанок

 Имплементација на САТ (COPDAssesmenttest) во секојдневната клиничка пракса

   Одбележување на Светскиот ден на ХОББ 2013

  30.10.2013, Скопје, Работилница

 Многуте лица на ХОББ

   20-23.03.2013, Охрид, Стручен симпозиум

 „Менаџмент на белодробниот тромбемболизам“

   01-03.03.2013, Дојран , Стручен состанок

 „Професионални болести на белите дробови“

   01.11.2011, Скопје, Стручен состанок

 „ Светски Ден на Астма- Реалност и Перспективи “

    Одбележување на Светскиот ден на астма 2011,  

   05.05.2011, Скопје, Стручен состанок

 „Инфекции на долните респираторни патишта“

   08. 04.2011, Дојран, Стручен состанок

 „Дијагноза и терапија на обструктивна ноќна апнеа“

   16.02.2011, Скопје,Стручен состанок

 „Рационална емпириска антимикробна терапија на акутни респираторни инфекции“

   2011, Република Македониија, Работилница

 “ХОББ-  глобален социо-економски проблем“

   Одбележување на Светскиот ден на ХОББ 2010

   17.11.2010, Скопје, Стручен состанок

 „АСТМА - ЕПИДЕМИЈА НА ДВАЕСЕТТИОТ ВЕК“

   11.06.2010, Скопје,  Стручен состанок

 „Примена на оксигенотерапијата“

  18. 04.2010, Дојран,  Стручен состанок