Претседател на МРЗ

  мр.сци. д-р Марија Здравеска

 ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија-Скопје,

 Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Република Македонија

 Тел +389 (0) 71 400 765,  E-mail: mzdraveska@gmail.com

 

Членови на Управен одбор на МРЗ

 Проф д-р Томе Стефановски

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија--Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

E- mail: tomestefanovski@hotmail.com, Tel +389 (0)70 206 311

 

Проф д-р Ангелко Ѓорчев

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија -Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

 

Виш науч сор д-р сци Деска Димитриевска

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија-Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

E-mail: deskadimitrievska@gmail.com, Tel. ++389 70 333 828

 

Д-р Гоце Бузалков

Специјална Болница за белодробни болести ,Јасеново

E- mail: buzalkovgoce@yahoo.com, Tel +389 (0)70 216 618

 

Д-р Билјана Димчева Иванова

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата, Козле

E-mail:  b_dimceva@yahoo.com

 

Д-р Даринка Мицевска

ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација за неспецифични

хронични респираторни и алергиски  заболувања, Отешево

E- mail: micevskad@yahoo.com, Tel +389 (0)71 225 094

 

Д-р Верица Тофиловска

Здравствен Дом Тетово

E- mail: vericatofilovska@hotmail.com, Tel +389 (0)71 307385

 

Генерален секретар

 Асс д-р Дејан Тодевски

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија- Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

E-mail: dejan.todevski@yahoo.com, Tel : + 389 (0)70 393 474

 

Национален делегат на Република Македонија

во Евроското Респираторно Здружение

Проф др Бисерка Ќаева

ЛЗУ Клиника за пулологија и алергологија 

Бул Мајка Тереза 17, Скопје, 1000 Македонија 

E-mail:bkaeva@hotmail.com , Tel    + 389 (0)71 387 043