Претседател на МРЗ

  Проф. д-р Деска Димитриевска

 ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија-Скопје,

 Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел +389 (0) 70 333 828, E-mail: deskadimitrievska@gmail.com 

 

Членови на Управен одбор на МРЗ

 Проф. д-р Томе Стефановски

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија--Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

E- mail: tomestefanovski@hotmail.com, Tel +389 (0)70 206 311

 

Науч. сор. д-р Марија Здравеска

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија -Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

E-mail:mzdraveska@gmail.com  Tel. ++389 (0) 71 400 765

 

Асс. д-р Дејан Тодевски 

ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија-Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

E-mail: dejan.todevski@yahoo.com Tel. ++389 (0)70 393 474

 

Д-р Гоце Бузалков

Специјална Болница за белодробни болести ,Јасеново

E- mail: buzalkovgoce@yahoo.com, Tel +389 (0)70 216 618

 

Д-р Билјана Димчева Иванова

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата, Козле

E-mail:  b_dimceva@yahoo.com

 

Прим. д-р Благица Манчева

Поликлиника Букурешт, Здравствен Дом Скопје

E- mail: manceva_blagica@yahoo.com , Tel +389 (0) 71 237740

 

Д-р. Александра Пили

Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација - Отешево

 E- mail: jzubolnicaoteshevo@yahoo.com  , Tel +389 (0) 76 479027

 

 Генерален секретар

 Асс. д-р Александра Татабитовска

 ЈЗУУ Клиника за пулмологија и алергологија- Скопје,

Бул Мајка Тереза 17, 1000 Скопје, Македонија

E-mail: atatabitovska@yahoo.com, Tel : + 389 (0) 75 355 023