Основање на МРЗ   -   22 .12.1993 година, Скопје

Раководство на  МРЗ 

   Претседател на МРЗ      Генерален секретар
1993 - 1995  Проф д-р Мирослав Димитровски  -   Асс д-р Дејан Докиќ
1995 - 2000  Проф д-р Мирослав Димитровски  -   Асс д-р Златица Гошева
2000 - 2008  Проф д-р Дејан Докиќ  -   Асс д-р Златица Гошева
2008 - 2014  Проф д-р Томе Стефановски  -   Мр сци д-р Марија Здравеска
2014 - 2023  Науч.сор. д-р Марија Здравеска    Асс. д-р Дејан Тодевски