Успешно отстранет тумор на петелка со ендобронхална електрокаутеризација