„Синдром на препокривање на астма и хХОББ

(Asthma and copd overlap syndrome-ACOS)

Светски ден на астма 2015, 5 Maj, 2015 година, вторник,

Амфитеатарот на Деканатот на Медицинскиот факултет   

                              Дневен ред

 14.00 – 14.10   Вовед во проблематикатаВиш науч сор.д-р Деска Димитриевска

14.10 – 14.30    Dutch  наспротиBritish  хипотеза, Проф.д-р Јордан Минов

14.30 – 14.50    Предизвици во дијагностика на астма во детската возраст субдијагностицираност или ниска преваленција во Македонија?    

Проф. д-р Емилија Влашки

14.50 – 15.10    Специфики во третманот на АCOS, Мр сци д-р Марија Здравеска

15.10 – 15.25     Нови перспективи во третман на астмата - по потреба на пациентот , Мр сци д-р Камелија Бушљетиќ  /  Провиденс ДОО

15.25 – 15.40     Насалезе - нови пристап за справување со инхалаторните алергии,  д-р Горан Тасевски  / Насалезе